Thai  I  Eng      
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, สื่อโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, บริษัทโฆษณา  
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, สื่อโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, บริษัทโฆษณา

: ขั้นตอนการจัดเตรียม File (digital file specification)

1. Scan ภาพจากต้นฉบับด้วย Hi-end Scanner
2. ประกอบภาพต้นฉบับด้วยโปรแกรม Photoshop หรืองานกราฟฟิกโดย Illustrator
3. ทำ Artwork ด้วย Image Size เท่าขนาดจริง
4. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Fourart สำหรับค่าความละเอียด (Resolution) ที่ควรกำหนดใช้
5. Save File เป็น Tiff, PSD หรือ EPS
6. File ควรแยก Layer เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
7. ส่ง File เป็น CD พร้อม Artwork สีซึ่งใน CD ควรประกอบด้วย File งาน, Font / Font Create Outline และภาพ Raw Scan
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 0 28830682-5 or design@fourart1994.com
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, สื่อโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, บริษัทโฆษณา
เทคโนโลยีการพิมพ์ | วัสดุในการพิมพ์ | ขั้นตอนการทำงาน | ขั้นตอนการจัดเตรียม