Thai  I  Eng      
 1. โครงป้ายของโฟร์อาร์ตมีบริการให้เช่าอย่างไร
  ตอบ โครงป้ายแต่ละจุด มีขนาด และ ทำเลที่ตั้งต่างกัน ราคาจึงแตกต่างกันไปไม่เท่ากันทุกจุด การเช่าระยะเวลาทำสัญญา 6 เดือน , 12 เดือน , ตามที่ลูกค้าต้องการ
   
2. โครงป้ายของโฟร์อาร์ตมั่นคงแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน
  ตอบ โครงเหล็กทุกจุดก่อสร้างโดยมีการเซ็นต์รับรองแบบจากวิศวกร จึงมั่นใจได้ และ มีการบำรุงรักษาตลอดทุกปี
   
3. งานพิมพ์ของโฟร์อาร์ตมีคุณภาพ มากน้อยแค่ไหน
  ตอบ ป้ายพิมพ์ด้วยเครื่องVutekUltraVu และ หมึกพิมพ์ คุณภาพระดับอเมริกา จึงมั่นใจได้ในความคงทนสดสวยของสีหมึก
   
4. หากเกิดกรณีป้ายมีปัญหา ทางโฟร์อาร์ตปฎิบัติอย่างไร
  ตอบ โฟร์อาร์ตมีทีมงานบริการติดตั้งป้าย ซึ่งเป็นทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานมานาน จึงมั่นใจได้และสามารถติดต่อเราได้ทันที เช่นป้ายหย่อน ย่น หรือ ปลิว ทางทีมงานจะรีบเข้าแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นๆ
   
5. ท่านทราบหรือไม่ว่า...ต้องเสียภาษีป้ายอย่างไร
  ตอบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้


ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 60 บาท ต่อตารางเมตร
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 400 บาท ต่อตารางเมตร
(3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 800 บาท

     (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใด หรือไม่
     (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ จำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(5) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท